Categorieën

Disclaimer LED=ECO BV, h.o.d.n. Lediseco-webshop

Op de websites en in de nieuwsbrieven van LED=ECO B.V. te Lelystad, onderstaand steeds als LED=ECO genoemd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de op deze websites en in de nieuwsbrieven geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
De gegevens op deze internetwebsites zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. LED=ECO heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. LED=ECO staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
LED=ECO aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LED=ECO wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. LED=ECO garandeert evenmin dat de LED=ECO websites foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Op de LED=ECO websites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door LED=ECO niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. LED=ECO wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. LED=ECO, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de LED=ECO websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de LED=ECO websites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LED=ECO, de inhoud van de LED=ECO websites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van LED=ECO.
Op de LED=ECO websites en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.